Tautos kelionėSAKARA (SACHARA)
Praėjus beveik 2000 metų po Ledynmečio – Tvano, Šiaurės Afrikos Sakaroje gyvenusios rasės, giminės ir gentys pradėjo judėti dėl gyventojų pertekliaus. Vienos pasitraukė už Didžiosios Upės (Nilo)ir čia pat apsigyveno, kitos kraustėsi prie dabartinės Viduržemio jūros.Tuo metu Sakaroje gyveno baltoji ir geltonoji rasės. Ar būta tokių grupių, kurios visiškai išėjo iš Afrikos žemyno? Atrodo, taip. Tačiau dauguma pasiliko prie Viduržemio jūros ir Indijos vandenyno, nes visa Šiaurės Afrika ir pati Sakara buvo žalioji žemdirbystės ir gyvulininkystės oazė. Gyventojų perteklius ir genčių pajudėjimas pagimdė klajoklystę ir Sakaros dykumą. Prieš 8720 metų mūsų giminė su jai artimomis gentimis irgi pajudėjo iš Sakaros, tik ne į vakarus, šiaurę ar rytus, bet, kaip kokie neprognozuojami atbulvyžiai, į Pusiaujinę Afriką, į Nilo aukštupį. Greitai kovos lauke susidūrėme su juodosios rasės gyventojais. Nelindome giliau už pusiaujo į juodąją Afriką, o patraukime pagal Nilą į šiaurę. Šiek tiek ilgiau apsistojome dabartiniame Sudane. Čia gyvendami užmezgėme draugiškus santykius su egiptiečiais, gal net labai draugiškus(egiptiečiams tokių santykių nesisekė užmegzti nei su geltonąja rase Nilo dešinėje, nei su baltąja Nilo kairėje). Greitai geltoniečiai buvo užpulti: iš vakarų – egiptiečių, iš pietvakarių – mūsų karių. Per 30 metų geltonoji rasė buvo išstumta iš Afrikos žemyno. Praėjo 80 metų po mūsų išėjimo iš Sakaros. Palikę Nilo aukštupį ir Sudano platybes, įsikūrėme ant Nilo dešiniojo kranto prie pirmos dešinės jo atšakos. Padėjome savo miesto – sostinės Jonu – kertinį akmenį. Šį miestą vadina „stulpų miestu”, ir istorikai spėja, kad mieste galėjo būti daug obeliskų ar kažkokių kitų paminklų. Tai netiesa. Iš Sakaros mes išėjome išpažindami Dievo Trejybės tikėjimą, kiekvienoje mūsų šventykloje ant alkos (altoriaus) tuomet stovėjo trys aukštoki stulpai – Dievo Trejybės ženklai. Ant Nilo dešiniojo kranto gyvenome apie 600 metų. Per tą laiką teko kariauti su baltosios rasės gentimis, kurios stengėsi išstumti egiptiečius iš Nilo paupio. Bet pačios baltosios rasės gentys buvo priverstos trauktis iš Afrikos į Aziją ir Europą. Egiptiečiams ir mūsų giminei atėjo ramybės amžius, bet, kai nėra su kuo kariauti ar ginčytis, pradedi tai daryti su savaisiais. Po 550 metų gyvenimo prie Nilo dešinės atšakos (arba 630 metų nuo pajudėjimo iš Sakaros), kilus tarpusavio ginčui, dalis mūsų genčių išėjo į Artimuosius Rytus, į Indo slėnius. Po 50 metų ir mūsų visa giminė patraukė į dabartinį Tunisą prie Viduržemio jūros. Čia išgyvenome 120 metų, po to sausumos juosta, jungiančia Tunisą, Siciliją ir Apeninus, pajudėjome į Europą. Sakoma, kad mūsų tauta pati nostalgiškiausia pasaulyje. Ar tiesa? Taip. Seniai visos tautos, kurios gyveno Afrikoje, užmiršo tuos laikus, o kiekvienas mūsų tautietis, net mažas vaikas, žino, kad kūdikį parneša garnys (gandras) – iš tėviškės, tai yra iš Afrikos. Gal tai tik dalinė tiesa? O buvo taip. Mums atsidūrus Afrikos Sakaroje, trejus metus (ikiTvano) garniai su savo vaikais grįždavo iš mūsų tėviškės – nuo Atlanto vandenyno. Jie parnešdavo iš ten mūsų dvasią – tą dieviškąjį mūsų PER’ą. Po Tvano, nuslūgus vandeniui ir iškilus naujoms žemėms, garniai vėl keliavo paskui besitraukiantį vandenį į senas vietas, nes jiems nereikėjo augalų, o užteko vandens gyvūnijos. Mus iš Sakaros iki Baltijos visą kelią lydėjo garnys – į Afriką mūsų perą nešė iš Europos, o Europoje būnant – iš Afrikos. Vietovės net nesvarbu, svarbu tai, kad „mums vaikus visą laiką nešė ir neša garniai”.
Pastaba. Apie mūsų kalbinius ir archeologinius pėdsakus Afrikoje buvo daug kartų rašyta įvairiuose leidiniuose.
EUROPA

 Perėję Apeninus, privertę pasitraukti į pašalius negausias klajoklių gentis, ilgesniam laikui apsigyvenome dabartinėje Kroatijoje. Čia, tarp Savos ir Dravos upių, gyvenome beveik 200 metų, vertėmės žemdirbyste ir gyvulininkyste. Vartojome akmeninius, medinius įrankius ir padargus, traukiamoji jėga buvo jaučiai, turėjome žirgus, bet neturėjome arklių. Gyvendami šioje stovykloje, atrodo, su kitomis klajoklinėmis gentimis nekariavome, vertėmės žemdirbyste, tačiau karinis pasiruošimas buvo vykdomas. Prieš pajudant iš Kroatijos nuo Tautos atskilo kelios gentys. Iš Kroatijos pasislinkome šiek tiek į rytus – prie Juodosios jūros, įdabartinę Bulgariją. Čia išgyvenome apie 130 metų. Per šį laiką tautos gyvenime niekas nepasikeitė (vyko tik koviniai susidūrimai su klajojančiomis gentimis). Mes vertėmės žemdirbyste ir gyvulininkyste (tuo metu Europoje jokia gentis žemdirbystės nepažinojo). Tad šiame žemyne buvome lyg balta varna – ne tik savo tikėjimu, bet ir gyvenimo būdu. Iš Bulgarijos persikėlėme į dabartinę Ukrainą ir apsigyvenome tarp Dniepro ir Dono. Šioje teritorijoje išgyvenome beveik 90 metų ir žengėme į galutinį tikslą – nuolatinio gyvenimo vietą prie Baltijos jūros.        


         
TAUTA IR ĮVYKIAI

Metai
Įvykiai
1215
Tauta išeina iš Sakaros
1203
Tauta apsigyvena Nilo aukštupyje
1138
Prie pirmos Nilo atšakos įkuria Jonu miestą
588
Atskilusi Tautos dalis išeina į Aziją
538
Tauta įsikuria dabartiniame Tunise
427
Išeina per Siciliją į Europą
420
Įsikuria dabartinėje Kroatijoje
289
Įsikuria dabartinėje Bulgarijoje
96
Įsikuria dabartinėje Ukrainoje
0
Įsikuria prie Baltijos jūros. Kunigo Dvaras. Dzingiškės kalnas
23
Įrengtas Vyžių Takas
223
Iš Jonu miesto parneša pirmojo kunigo palaikus ir palaidoja
ant Šešupės kranto kunigų kape – dabartiniame Netičkampio kaime
1120
Įsteigiamos dvi naujos krivijos: prie Dniepro
dragajočių ir prie Baltijos jūros kuršių
1127
Kunigo Dvaras perkeliamas į Šventragį prie
Šlavantos ir Jevonio upelių
2505
Įsteigiamos trys naujos krivijos: aušrinių, krivijočių ir jotgirių
2613
Kunigo Dvaras perkeliamas į Pajevonį
2614
Sudeginama Draudžiamoji Širvintos Giria
2618
Kunigas su visa administracija persikelia į Pajonį
2625
Užbaigiamas Vyties Takas
2626
Įsteigiamas kunigaikščio titulas, pareigos ir
pavaldi teritorija. Krikštykla Gražiškiuose prie Krivių Akademijos
2743
Įsteigiamos keturios vienuolijos: gamtažiniai,
laužadžiai, gižai, baltakiai
2794
Galindos rytinėje dalyje apgyvendinami jočiai,
kurie vėliau įvardijami jotvyžiais
2803
Trys vienuolijos (valkatai, bagariai ir geisteriai)
iš jotvyžių perkeliamos į Sūduvą
3010
Įsteigiama sasnių krivija
3442
Prie visų krivijų dvarų įsteigiamos Karo Akademijos ir
reguliarios vyčių – vienuolių rinktinės (išskyrus Sūduvą ir Galindą)
3503
Įsteigiama juodžių krivija
3736
Sūduvoje prie Krivio ir Kunigo Dvarų įsteigiamos
Karo Akademijos ir vyčių rinktinės
4200
Įsteigiamos dvi naujos krivijos - žiemgalių ir latgalių
4558
Įsteigiama sėlių krivija
4598
Iš galų ir jočių likučių įsteigiama aukštaičių krivija.
Įsteigiamas karaliaus titulas dėl visos Tautos.
Karaliaus krikštykla Karalkrėslyje
4895
Gimė Buda
5511
Užbaigta Širvintos Girios šventovės statyba. Gimė Kristus
5537
Miršta kunigas. Pajonys be kunigo
5544
Iš Azijos parnešamas kunigo kūnas ir palaidojamas Pajonyje.
Pajonyje vėl krikštijamas kunigas
5673
Ptolomėjus mini sūdinus ir galindas
6088
Gimė Mahometas
6408
Rytinės tautos gentys – aušriniai, krivijočiai, dragajočiai,
jotgiriai ir juodžiai – priima dabartinį tikėjimą
6515
Prūsų gentis oficialiai susiduria su dabartiniu tikėjimu per vyskupą
Adelbertą (Vaitiekų), bet tas žūsta
6718
Šiaurinės Tautos gentys pradeda priimti dabartinį tikėjimą
6733
Kristijonas tampa pirmu prūsų vyskupu. Jis iš popiežiaus išreikalauja
prakeikimą krikščionims, kurie puldinėja prūsus
6751
Prasideda prūsų evangelizacija nukariavimo būdu
6747
Mindaugas krikštijamas Lietuvos karaliumi
6751- 6753
Visos vienuolijos persikelia iš Galindos į Sūduvą
6771
Mindaugas vainikuojamas Lietuvos karaliumi
6781
Mindaugo mirtis
6784
Įsteigiama Vilniaus krivija
6836
Įkuriama nuolatinė Lietuvos sostinė Vilnius
6905
Lietuva priima dabartinį tikėjimą. Pakrikštijamas paskutinis
 Lietuvos karalius Vytautas
6931
Žmaitiai priima dabartinį tikėjimą
7013
Pradedamas stabdyti senasis tikėjimas Sūduvoje
7038
Sūduva priima dabartinį tikėjimą. Pirmoji bažnyčia Simne.
Sūduva prijungiama prie Lietuvos ir Lenkijos valstybės.
Paskutinis kunigo susitikimas su Dievu
7041
Miršta paskutinis senojo tikėjimo kunigas
7042
Sunaikinami senojo tikėjimo objektų likučiai.
Į Pajonį atsikelia septynios šeimos.
Pirmą kartą po daugelio tūkstančių metų
į Pajonį įžengia moteris. Pajonyje
pastatoma senojo tikėjimo bažnyčia
7058
Numiršta paskutinis aukotojas. Pajonyje uždaroma
 paskutinė senojo tikėjimo bažnyčia
7059
Buvusios bažnyčios pastate atidaroma mokykla ir
įsikuria aplinkinių kaimų administracija
7105
Pajonyje ant Šventakalnio pastatoma šv.Jono bažnyčia
7313
Sūduva atitenka Prūsijai
7325
Sūduva atitenka Prancūzijai
7331
Sūduva atitenka Rusijai
7436
Sūduva Lietuvos valstybės sudėtyje. Nepriklausomybė
7457
Sūduvą pasidalina Rusija ir Vokietija
7463
Sūduva Rusijos sudėtyje

7508
Sūduva Lietuvos valstybės sudėtyje. Nepriklausomybė